În Islam, conducătorii şi cei supuşi lor sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa y. Indiferent de diferenţele existente între oameni, musulmanii sunt fraţi între ei, cel alb cu cel negru, un arab cu un nearab. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil:

O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei (Din Adam a creat-o şi pe Eva) şi care a răspândit din cele două [fiinţe] mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă conjuraţi [unii pe alţii] şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Raqib [Veghetor peste voi]! [Coran, 4:1]

Tatăl întregii omeniri este Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), iar deoarece creştinii au spus că Isus fiul Mariei (Pacea lui Allah fie asupra lor!) a fost fiul lui Dumnezeu, Allah Al-'Alaa y a revelat:

Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam (Adică situaţia lui Isus, pe care l-a creat fără să aibă un tată, ceea ce este într-adevăr un lucru miraculos, este similară cu situaţia lui Adam, l-a creat fără să aibă nici tată, nici mamă, apoi i-a zis „Fii!” şi el a fost), pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui «Fii» şi el a fost. [Coran, 3:59]

De asemenea, Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune:

Printre semnele Lui (Printre dovezile puterii Lui ) [este acela] că El v-a creat pe voi din ţărână (Este vorba de Adam) şi apoi iată-vă pe voi oameni care v-aţi răspândit [pe Pământ]. [Coran, 30:20]

Întreaga omenire îşi are originea de la Adam şi Eva. Astfel, nu există nicio virtute pentru care un om să fie superior altuia, indiferent de rasă, culoarea pielii sau a clasei sociale din care face parte. În consecinţă, nu există niciun motiv pentru care oamenii să se semeţească şi să se laude în faţa celorlalţi, ori să se desconsidere sau să-şi bată joc unii de alţii, sau, şi mai rău, să se înrobească unul pe altul. Profetul Mohammed s a spus:

Allah a înlăturat mândria care exista în perioada preislamică (Jahiliyah), atunci când oamenii se mândreau cu strămoşii lor. Întreaga omenire provine de la Adam, care este tatăl omenirii, iar el a fost creat din lut. (Ahmed)

Cu privire la acest lucru, în Coran, Allah Al-'Alaa y spune:

Oamenii nu au fost decât o singură comunitate (Au avut aceeaşi credinţă şi o divinitate unică) şi apoi s-au deosebit ei. Şi de n-ar fi fost un cuvânt rostit mai înainte de Domnul tău (În legătură cu amânarea pedepsei celei mai mari până în Ziua Învierii), ar fi fost hotărât pentru ei [lucrul] asupra căruia ei au avut păreri deosebite. [Coran, 10:19]

Odată cu creşterea populaţiei, oamenii s-au răspândit, încetul cu încetul, pe întreaga planetă, au vorbit limbi diferite, cultura lor s-a diversificat, la fel, au avut loc schimbări şi la culoarea pielii. Din cauza acestor diferenţe, în timp, concepţiile oamenilor s-au schimbat gradual, uneori fiind afectat şi sistemul lor de credinţă. Allah Al-'Alaa y a trimis Profeţi şi Mesageri (Pacea lui Allah fie asupra lor!) pentru a ghida omenirea înapoi la credinţa în Allah şi la Unicitatea Sa. El, Cel Îndurător, spune:

Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: «Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut (După unii comentatori, prin At-Taghut se au în vedere diavolii, idolii şi toate falsele divinităţi) !» Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah (Pentru că ei au crezut în El), însă altora le-a fost hărăzită rătăcirea (Necredinţa în diversele ei manifestări, pentru că ei i-au luat ca ocrotitori pe şeitani în locul lui Allah). Purcedeţi prin lume şi vedeţi care a fost sfârşitul celor care i-au socotit mincinoşi [pe Trimişii Noştri]! [Coran, 16:36]

Întreaga omenire îşi are originea de la Adam şi Eva. Astfel, nu există nicio virtute pentru care un om să fie superior altuia, indiferent de rasă, culoarea pielii sau a clasei sociale din care face parte

Allah Al-'Alaa y nu judecă oamenii după aparenţele exterioare. Profetul Mohammed s a spus:

Poate fi o persoană cu părul neîngrijit şi murdar, pe care oamenii o desconsideră, însă poate fi atât de iubită de către Allah, că dacă ar face un jurământ lui Allah, Allah i l-ar îndeplini. (Hakim)

Cunoscând faptul că unii ar putea exploata diferenţele de rasă, culoare a pielii, limba vorbită, cultură, pentru a-şi bate joc de alţii, Profetul Mohammed s a spus:

Allah l-a creat pe Adam dintr-un pumn de sol, luat de pe toată suprafaţa Pământului. Fiii lui Adam au venit purtând pe ei semnele solului din cauza diversităţii sale. Printre ei sunt cei cu piele roşie, albă, neagră sau galbenă, cu un comportament bun sau rău. (Ibn Hibban)

Toţi oamenii sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa y indiferent de culoarea pielii, limbii vorbite sau ţării de origine. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune:

O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este 'Alim, Khabir [Atoateştiutor, Bineştiutor]. [Coran, 49:13]

Profetul Mohammed s a spus:

Descendenţa oricăruia dintre voi nu este motiv de ruşine pentru nimeni. Voi toţi sunteţi fiii lui Adam, niciunul nu este favorizat în faţa celuilalt, şi cel mai onorabil dintre voi în faţa lui Allah este cel care este cel mai credincios şi cel care face fapte bune. (Ahmed)

Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) ne-a împărţit pe noi în neamuri şi triburi, şi nimeni nu este favorizat în faţa celuilalt, nicio rasă nu este mai bună decât alta. El, Preaînaltul, spune:

Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam (Înzestrându-i cu darul vorbirii, cu raţiune, cu capacitatea de a distinge lucrurile şi de a stăpâni peste tot ceea ce se află pe Pământ) şi i-am purtat pe ei pe uscat şi pe mare (Le-am creat posibilitatea să se deplaseze pentru a-şi agonisi mijloacele de existenţă) şi le-am dat lor ca hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat. [Coran, 17:70]

Acest statut onorabil este oferit întregii omeniri, nu este specificată o anumită rasă deasupra alteia sau un grup de oameni asupra altui grup. Allah Al-'Alaa y spune în Coran:

El este acela care v-a făcut pe voi urmaşi pe Pământ (Locuitori ai Pământului, care se succed unii după alţii), care v-a ridicat pe unii dintre voi deasupra altora, în trepte (Pentru a vă deosebi în privinţa averii, calităţilor şi defectelor, înfăţişării, culorii pielii etc.), pentru a vă cerca întru ceea ce v-a dat. Cu adevărat Domnul tău este repede la pedeapsă, însă El este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător]. [Coran, 6:165